คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง จันทร์ชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งโรจน์ สันติวิทยารมย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ์ สันติสกุลธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ นาครอด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง มีแต้ม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภราดร ลิ่วรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพร พุทธารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ลิขิตวิทยาไกร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ บุญต่อยุทธ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางนวพร อรุณเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต. ชาญชัย บุญสร้าง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์วัชรินทร์ ทุกฺขญาโณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย กิจคาม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ