ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางรัตนา ธนเกัยรติวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเดโชว์ แก้ววิหค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางจิราวรรณ นาคพิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมเกียรติ จำปีพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนันทิยา หงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวสรัลชนา กลางนุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ วงศ์สกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุชาดา ฉิมพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวกุสุมา ชูสีสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนรีพันธ์ คงนาค
ครูผู้ช่วย