กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา ธนเกัยรติวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า
ครู คศ.2

นางจิราวรรณ นาคพิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายสมเกียรติ จำปีพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนันทิยา หงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวสรัลชนา กลางนุรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ วงศ์สกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุชาดา ฉิมพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกุสุมา ชูสีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวนรีพันธ์ คงนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1