กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุชาดา สนธนวณิชย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสดใส ดาวสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางรัตนา ธนเกัยรติวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเดโชว์ แก้ววิหค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวฉันทนา ชัยพูลเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางจิราวรรณ นาคพิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายสมเกียรติ จำปีพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนันทิยา หงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวสรัลชนา กลางนุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ วงศ์สกุล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4