กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนเรศ อ่อนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุชาดา เสวกสูตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุภาพร จงสิริสถิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์
ครู คศ.2

นางศิริรัช โสมล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายก้องภพ จรูญพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายวรพจน์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายพจนันท์ สุริรักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอรสา สารทิพย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอัจจิมา ศุภสิทธิยรรยง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3