ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนเรศ อ่อนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุชาดา เสวกสูตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุภาพร จงสิริสถิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์
ครู คศ.2

นางศิริรัช โสมล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายก้องภพ จรูญพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายวรพจน์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายพจนันท์ สุริรักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรสา สารทิพย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายอรรถชัย สมมะลวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2