กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภาพร จงสิริสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์
ครู คศ.3

นางศิริรัช โสมล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายวรพจน์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวณัฏฐิกานต์ ดีช่วย
ครูผู้ช่วย