ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรสา สารทิพย์
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ วงศ์สกุล
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายสาโรจน์ ล้านเหลือ
พนักงานขับรถ

นางนริศรา ปานวัฒน์
พนักงานทำความสะอาด

นางฉวีวรรณ เมืองน้อย
พนักงานทำความสะอาด

นางสุนี ปาลคะเชนทร์
พนักงานทำความสะอาด

นายจักรกฤษณ์ ขวัญกลับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายณัฐพงษ์ กระบิน
ครูอัตราจ้าง (พลศึกษา)

นางสาวพุทธิมา ชื่นจิตร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายเกรียงศักดิ์ เขตเขว้า
ลูกจ้างชั่วคราว