ลูกจ้างชั่วคราว

นายพจนันท์ สุริรักษ์
ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอรสา สารทิพย์
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวอรอุมา พัดดำ
ครูอัตราจ้าง (สังคมศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ว่าที่ ร.ต. กฤษณะ วงศ์สกุล
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายชาญณรงค์ ชูจิต
ครูอัตราจ้าง (พลศึกษา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายสมพงษ์ จิตต์มาตร
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศศิธร ภัทรปรัชญากุล
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพงศ์ศุภางค์ นาครพัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (กิจการนักเรียน)

นางสาวสุชานาฎ โปอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายสาโรจน์ ล้านเหลือ
พนักงานขับรถ

นางนริศรา ปานวัฒน์
พนักงานทำความสะอาด

นางฉวีวรรณ เมืองน้อย
พนักงานทำความสะอาด

นางสุนี ปาลคะเชนทร์
พนักงานทำความสะอาด

นายถวิล พงษ์พราหมณ์
พนักงานทำความสะอาด

นายไชยพร คงแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายจักรกฤษณ์ ขวัญกลับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย