ลูกจ้างประจำ

นายชเนาว์ ตรีสงค์
ช่างปูน

นายนาคะ นาครอด
พนักงานขับรถยนต์

นายอยุธยา อนุภักดิ์
ช่างครุภัณฑ์

นายประสิทธิ์ จันทร์เหมือน
ช่างปูน