สนับสนุนการสอน

นางรัชนี ศิลปธีรธร
ครู คศ.2

นางอุุรา เชิดเพชรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวรัชณี ชูมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางชุติภัค บุญช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0987121898
อีเมล์ : chutipak2519@gmail.com