สนับสนุนการสอน

นางรัชนี ศิลปธีรธร
ครู คศ.2

นางจินตนา บัวเผียน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางอุุรา เชิดเพชรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางจิรภา สุขไกว
ครู คศ.2

นางสาวเยาวภา สุวรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวรัชณี ชูมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8