กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสันติ ยิ้มเปลื่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายอาทินันท์ อนุวัฒน์
ครู คศ.1

นายวิชญ์พล กิจคาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายกนกศักดิ์ ขำคม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น