ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสันติ ยิ้มเปลื่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางภาณี ชินธเนศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายอาทินันท์ อนุวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายวิชญ์พล กิจคาม
ครูผู้ช่วย