กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสันติ ยิ้มเปลื่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางภาณี ชินธเนศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางปิยะมาศ ปราสาทิกะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกุลนิธี แสงกิตติคุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2