กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพรรณวดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายวีระชัย รัตนเวียงพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายภูมิพัฒน์ อาวุธเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายชาญณรงค์ ชูจิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8