ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางพรรณวดี ทวีวิทย์ชาคริยะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายภูมิพัฒน์ อาวุธเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายเซน ร่มพฤกษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นายณัฐพงษ์ กระบิน
ครูอัตราจ้าง

นายปณตพร มีแต้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4