ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุบล ไทยเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิตราวัฒน์ อภิรัชวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางมันทนา ปุณยปรัชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวันชัย ช่วยไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพิชญา พรหมปองสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายศิริศักดิ์ ทองเหมือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนิศากร คงช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอภิญญา ชุมคง
ครูผู้ช่วย