กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชญา พรหมปองสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายวันชัย ช่วยไทย
ครู คศ.3

นางอุบล ไทยเสน
ครู คศ.3

นางสาวกมลลักษณ์ สิริภัทรธนากูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางนิศากร ดีประเสริฐกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวอภิญญา ชุมคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายธีรภัทร วรรณทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายนราธิป จันทร์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายอรรถกร ร่มแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววลีรัตน์ วิเชียร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายธีรพงค์ องอาจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5