กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยยุทธ ยิ้มมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุชาดา เสวกสูตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายสมยศ เอกอัครบัณฑิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางวรุนันท์ บางรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจรรยา ไทยทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายก้องภพ จรูญพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวอัมพวัน คงสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดุษฎี เหมนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายอรรถชัย สมมะลวน
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ศุภัคศร เจริญชนม์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเบญจวรรณ จันทวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวเฌมิกา บัวพรหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาววรัญญา ชูแสงศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรสา สารทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวนฤมล ศรีน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9