กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัยยุทธ ยิ้มมาก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมยศ ้ิ เอกอัครบัณฑิต
ครู คศ.3

นางจรรยา ไทยทอง
ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาววาสนา คงพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวรุนันท์ บางรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายจตุพล โฉมยงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางนิทยา บุญฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัมพวัน คงสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดุษฎี เหมนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2