ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยยุทธ ยิ้มมาก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมยศ เอกอัครบัณฑิต
ครู คศ.3

นางจรรยา ไทยทอง
ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาววาสนา ชัยพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุชาดา เสวกสูตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางวรุนันท์ บางรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิทยา บุญฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอัมพวัน คงสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายก้องภพ จรูญพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวดุษฎี เหมนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายพจนันท์ สุริรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอรรถชัย สมมะลวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวอรสา สารทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ว่าที่ ร.ต.ศุภัคศร เจริญชนม์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางณัฐณิชา รัตนธารี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4