กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนุตริยา เครือหงส์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอุษา สื่อมโนธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายธีรพงษ์ อนันตวิทยวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุกัญญา คงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมนชนก จันทบูรณ์
ครู คศ.1