กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพจนาถ ศิริสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางนาตยา ดำพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอารีย์ ยีหมาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสุภาวดี พลายแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนิตยา วิบูลย์ชัยวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวเมธินี มีดี
ครู คศ.1

นางสาวนริศรา นวลอม
ครูผู้ช่วย