กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพจนาถ ศิริสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวัธนา เครืออินต๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางนาตยา ดำพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอารีย์ ยีหมาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวสุภาวดี พลายแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวญาณิศา เกียบแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวนริสรา นวลอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนิตยา วิบูลย์ชัยวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2