คณะผู้บริหาร

นายโสภณ ทองจิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0993562979
อีเมล์ : sopon@bss.ac.th

นายพยนต์ ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819639329
อีเมล์ : pyon@bss.ac.th

นางกฤษณา สุขสะอาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0954293685
อีเมล์ : krissana@bss.ac.th

นางปรีดา ดำด้วงโรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0848418411
อีเมล์ : preeda@bss.ac.th

นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810813899
อีเมล์ : pic110022@gmail.com

นางรัชนี ศิลปธีรธร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0866822899
อีเมล์ : ratchanee.sil@bss.ac.th