คณะผู้บริหาร

นายโสภณ ทองจิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : sopon@bss.ac.th

นายพยนต์ ไทยเกิด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : pyon@bss.ac.th

นางกฤษณา สุขสะอาด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : krissana@bss.ac.th

นางปรีดา ดำด้วงโรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : preeda@bss.ac.th

นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : pic110022@gmail.com