ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ทองจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย กิจคาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสมร เผือกเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2556 – 8 พฤษภาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ทองปลูก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2543 – 10 กุมภาพันธ์ 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม โพธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2536 – 15 กรกฎาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธร ลิกขะไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2532 – 15 กรกฎาคม 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายระงับ ศรีรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธันวาคม 2530 – 31 ตุลาคม 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายหิรัญ บุปผา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2528 – 1 ธันวาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองเกียรติ อัฐพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เวสสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายชุ่ม ทวีวิทย์รัศมี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายแผ้ว พรหมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มิถุนายน 2495