ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อ

       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  สิงหาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  กรกฎาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  มิถุนายน  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  พฤษภาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  เมษายน  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  มีนาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  มกราคม  2563
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  ธันวาคม  2562
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  พฤศจิกายน  2562
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  ตุลาคม  2562

       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  กันยายน  2562
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  สิงหาคม  2562
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  กรกฎาคม  2562
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  มิถุนายน  2562
       -  รายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน  พฤษภาคม  2562

รายงานผลการจัดจ้าง

       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  สิงหาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  กรกฎาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  มิถุนายน  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  มกราคม  2563
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  2562
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน  2562
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  2562

       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  กันยายน  2562
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  สิงหาคม  2562
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  กรกฎาคม  2562
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  มิถุนายน  2562
       -  รายงานผลการจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม  2562