ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (2)