ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารอบรม ว21
เอกสารอบรม ว21/2560 677
เอกสารประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารประเมินเครษฐกิจพอเพียง 847
เอกสารภายใน
คำสั่งโรงเรียนบ้านนาสาร 764
คู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 797
อื่นๆ
SDQ 767
บัตรนักเรียน บางกอกซอฟแวร์ 794
บัตรครูบางกอกซอฟแวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.05 KB 811
นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.39 KB 812
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 939
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 5592
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 3 2510
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.18 KB 1146
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.5 KB 859
ดาวน์โหลดโปรแกรม GSP 1243
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.98 MB 904
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.62 KB 846
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 1011
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 915
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 13232
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 2278
รายงานคะแนนกลางภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.59 KB 885
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 921
ฝึกร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านนาสาร 850