ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารอบรม ว21
>เอกสารอบรม ว21/2560 48176
เอกสารประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
>เอกสารประเมินเครษฐกิจพอเพียง 48318
เอกสารภายนอก
>ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา 2/2565 6
เอกสารภายใน
>คำสั่งโรงเรียนบ้านนาสาร 48316
คู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 48406
อื่นๆ
คู่มือ ITA ออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 103
>SDQ 48470
บัตรนักเรียน บางกอกซอฟแวร์ 48554
บัตรครูบางกอกซอฟแวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.05 KB 48241
นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.39 KB 48192
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 48516
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 49227
>โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 3 48536
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.18 KB 48415
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.5 KB 48432
>ดาวน์โหลดโปรแกรม GSP 48451
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.98 MB 48518
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.62 KB 48248
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 48582
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 48268
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48364
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 48544
รายงานคะแนนกลางภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.59 KB 48454
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 48415
>ฝึกร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านนาสาร 48215