ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารอบรม ว21
เอกสารอบรม ว21/2560 37333
เอกสารประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารประเมินเครษฐกิจพอเพียง 37512
เอกสารภายใน
คำสั่งโรงเรียนบ้านนาสาร 37423
คู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 37479
อื่นๆ
SDQ 37427
บัตรนักเรียน บางกอกซอฟแวร์ 37455
บัตรครูบางกอกซอฟแวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.05 KB 37477
นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.39 KB 37492
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 37624
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 43935
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 3 39176
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.18 KB 37877
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.5 KB 37532
ดาวน์โหลดโปรแกรม GSP 37902
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.98 MB 37576
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.62 KB 37508
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 37690
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 37589
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 51100
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 39198
รายงานคะแนนกลางภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.59 KB 37559
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 37597
ฝึกร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านนาสาร 37508