ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารอบรม ว21
>เอกสารอบรม ว21/2560 48180
เอกสารประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
>เอกสารประเมินเครษฐกิจพอเพียง 48321
เอกสารภายนอก
>ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา 2/2565 14
เอกสารภายใน
>คำสั่งโรงเรียนบ้านนาสาร 48321
คู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 48422
อื่นๆ
คู่มือ ITA ออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 117
>SDQ 48472
บัตรนักเรียน บางกอกซอฟแวร์ 48566
บัตรครูบางกอกซอฟแวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.05 KB 48244
นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.39 KB 48204
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 48535
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 49244
>โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 3 48573
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.18 KB 48440
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.5 KB 48452
>ดาวน์โหลดโปรแกรม GSP 48454
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.98 MB 48521
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.62 KB 48260
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 48587
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 48282
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48389
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 48553
รายงานคะแนนกลางภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.59 KB 48457
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 48418
>ฝึกร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านนาสาร 48218