ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารอบรม ว21
เอกสารอบรม ว21/2560 93558
เอกสารประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารประเมินเครษฐกิจพอเพียง 93737
เอกสารภายใน
คำสั่งโรงเรียนบ้านนาสาร 93649
คู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 93698
อื่นๆ
SDQ 93652
บัตรนักเรียน บางกอกซอฟแวร์ 93682
บัตรครูบางกอกซอฟแวร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.05 KB 93697
นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.39 KB 93706
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 93850
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 99349
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 3 95401
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.18 KB 94097
โครงการสถานศึกษาสีขาว บทที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.5 KB 93751
ดาวน์โหลดโปรแกรม GSP 94130
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.98 MB 93802
แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.62 KB 93738
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 93910
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.12 KB 93810
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 107274
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 95392
รายงานคะแนนกลางภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.59 KB 93778
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 93818
ฝึกร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านนาสาร 93736