ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
เอกสารประกอบการอบรมงานประกันคุณภาพภายใน 30-1 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ 1     ดาวน์โหลดไฟล์ 2
คำสั่งงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.02 KB
มาตรฐาน และค่าเป้าหมายงานประกันคุณภาพภายใน ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403.74 KB
บันทึกข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

เข้าระบบบันทึกข้อมูล