งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
งานประกันคุณภาพภายใน

ขอขอบคุณครูผู้สอนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินครับ