งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
เอกสารประกอบการอบรมงานประกันคุณภาพภายใน 30-1 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ 1     ดาวน์โหลดไฟล์ 2
คำสั่งงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.02 KB
มาตรฐาน และค่าเป้าหมายงานประกันคุณภาพภายใน ปี2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403.74 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย(ครูภาษาไทย)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.66 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ครูภาษาต่างประเทศ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.66 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ(ครูคณิตศาสตร์)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.15 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม(ครูIS)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.19 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรืองานอาชีพ(ครูการงานอาชีพและครูแนะแนว)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.55 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย(ครูสังคมศึกษา)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.1 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม(ครูสุขศึกษาพลศึกษา และครูแนะแนว)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.68 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ครูคอมพิวเตอร์)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.62 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา(ครูวิทยาศาสตร์)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.19 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (ครูที่ปรึกษา)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.03 KB
ประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (คุณครูประเมินตนเอง)
เริ่มประเมิน