เพลงโรงเรียนบ้านนาสาร
เพลงมารช์บ้านนาสาร
https://www.youtube.com/watch?v=GaYvyQFc_qg
เพลง บส รำลึก
https://youtu.be/_jf6ZkoRTrI
เพลงสวัสดี บส
https://youtu.be/EEsmYOSCoQc
เพลง ลูกชมพูฟ้า
https://youtube.com/watch?v=EoJazP3sxOw
เพลงตลุงบ้านนาสาร
https://youtu.be/aw7R9vx6lcE
เพลงคำครูสอน
https://www.youtube.com/watch?v=d5XMcB5bsuQ
เพลงรำในชมพูฟ้า
https://youtu.be/Pmcrmsxz0Do
เพลงของดีนาสาร
https://youtu.be/DnEDawaWkvA
เพลงรำวงบ้านนาสาร
https://youtu.be/seehhM1BKgQ
เพลงมาร์ชบ้านนาสารบรรเลง
https://youtu.be/KV-nkDWGmLw