ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางสอนครูเทอม1/2564
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูอาทินันท์ , ครูเปมิกา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.74 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูสันติ, ครูภาณี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 641.42 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูปิยะมาศ , ครูอุบลวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 643.59 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูวิชญ์พล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.76 KB
คอมพิวเตอร์ ครูอรรถชัย , ครูศุภัคศร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.98 KB
คอมพิวเตอร์ ครูสุชาดา , ครูอรสา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.01 KB
คอมพิวเตอร์ ครูก้องภพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.77 KB
สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ครูทิพวรรณ์ , ครูนันทิยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.89 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกัลยาณี , ครูรัตนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.94 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูฉันทนา , ครูเดโชว์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.26 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกุสุมา , ครูจิรวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.89 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสมเกียรติ , ครูสุชาดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.51 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mr.Mariano , Ms.Patricia
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.79 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mrs.Jessica , Mr.Boy
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 680.3 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสรัลชนา , ครูนรีพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 682.38 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกฤษณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.36 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูนุตริยา, ครูสุพิชชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 665.68 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูสุกัญญา , ครูพนาวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 662.31 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูจิราภรณ์ , ครูพัฒนสุฎา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.28 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ , ครูอุษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.87 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูปราณี , ครูมนชนก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 647.32 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูชัยยุทธ , ครูอาทิตย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 692.02 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูดุษฎี , ครูณัฐณิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.87 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูสมยศ , ครูอัมพวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวรุนันท์ , ครูรัฐนูญ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.79 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูทิพวรรณ , ครุจรรยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.71 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูนิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.22 KB
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูศิริรัช, ครูสุภาพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.19 KB
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูสุรศักดิ์, ครูนเรศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.66 KB
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูณัฐฐิกานตฺ , ครูวรพจน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.16 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูพจนาถ , ครูสมพงษ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.6 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูนาตยา , ครูเมธินี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 688.46 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูนิตยา , ครูสภาวดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 692.92 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูอุรา , ครุอารีย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.93 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูนริศรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.85 KB
แนะแนว ครูรัชนี , ครูชุติภัค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.71 KB
แนะแนว ครูฐิตารัตน์ , ครูจิระภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 575.84 KB
สาระการเรียนรู้พลศึกษา ครูพรรณวดี , ครูสายันต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.28 KB
สาระการเรียนรู้พลศึกษา ครูภูมิพัฒน์ , ครูณัฐพงษ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.66 KB
สาระการเรียนรู้พลศึกษา ครูเซน , ครูปณตพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 686.99 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูอุบล , ครูนิศากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.82 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูวันชัย , ครูกมลลักษณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 681.01 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูอภิญญา , ครูX
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.7 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูพิชญา, ครูอรอุมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.77 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ X
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.53 KB