ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางสอนครูเทอม1/2563
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูอาทินันท์ , ครูเปมิกา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.81 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูสันติ, ครูภาณี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.17 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูปิยะมาศ , ครูกุลนิธี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.96 KB
คอมพิวเตอร์ ครูพจนันท์, ครูอรรถชัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
คอมพิวเตอร์ ครูสุชาดา , ครูอรสา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.1 KB
คอมพิวเตอร์ ครูก้องภพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ครูทิพวรรณ์ , ครุนันทิยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.2 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกัลยาณี , ครูรัตนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.67 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูฉันทนา , ครูเดโชว์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.61 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mr Mariano , ครูจิรวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.86 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mrs Patrisia , ครูสมเกียรติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.23 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mrs Carmen , Mrs Jessica
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.29 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสุชาดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.15 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกฤกษณะ , ครูสรัลชนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.63 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูนุตริยา, ครุอรรถพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.31 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูสุกัญญา , ครูพนาวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.33 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูวินัย , ครูพัฒนสุฎา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.99 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ , ครูอุษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.65 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูจารุณี , ครูมนชนก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.47 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูชัยยุทธ , ครูอาทิตย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.57 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวาสนา , ครุดุษฎี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.21 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูสมยศ , ครูอัมพวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.49 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวรุนันท์ , ครูจตุพล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.41 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูทิพวรรณ , ครุจรรยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.8 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูนิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.6 KB
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูศิริรัช, ครูสุภาพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.17 KB
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูสุรศักดิ์, ครูนเรศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.26 KB
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูวรพจน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.42 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูพจนาถ , ครูสมพงษ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.85 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูนาตยา , ครูเมธินี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.6 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูนิตยา , ครูสภาวดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.83 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูอุรา , ครุอารีย?์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.17 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูญาณิศา, ครูนริศรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.3 KB
แนะแนว ครูจินตนา , ครูเยาวภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.16 KB
สาระการเรียนรู้พลศึกษา ครูพรรณวดี , ครูสายันต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65 KB
สาระการเรียนรู้พลศึกษา ครูภูมิพัฒน์ , ครูณัฐพงษ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.65 KB
สาระการเรียนรู้พลศึกษา ครูเซน , ครูพชร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.61 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ครูอุบล ครูมันทนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.53 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูจิตราวัฒน์ , ครูนิศากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.56 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูวันชัย , ครูกมลลักษณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.06 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูอภิญญา , ครูศิริศักดิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.61 KB
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูพิชญา, ครูอรอุมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.72 KB