ตารางสอนครูเทอม2/2562
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูอาทินันท์ , ครูเปมิกา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.81 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูสันติ, ครูภาณี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.17 KB
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูปิยะมาศ , ครูกุลนิธี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.96 KB
คอมพิวเตอร์ ครูพจนันท์, ครูอรรถชัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
คอมพิวเตอร์ ครูสุชาดา , ครูอรสา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.1 KB
คอมพิวเตอร์ ครูก้องภพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
สาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ครูทิพวรรณ์ , ครุนันทิยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.2 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกัลยาณี , ครูรัตนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.67 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูฉันทนา , ครูเดโชว์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.61 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mr Mariano , ครูจิรวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.86 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mrs Patrisia , ครูสมเกียรติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.23 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Mrs Carmen , Mrs Jessica
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.29 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูสุชาดา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.15 KB
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูกฤกษณะ , ครูสรัลชนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.63 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูนุตริยา, ครุอรรถพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.31 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูสุกัญญา , ครูพนาวรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.33 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูวินัย , ครูพัฒนสุฎา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.99 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูธีรพงศ์ , ครูอุษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.65 KB
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูจารุณี , ครูมนชนก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.47 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูชัยยุทธ , ครูอาทิตย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.57 KB
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวาสนา , ครุดุษฎี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.21 KB