ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  •  นามโรงเรียน เรียกว่า โรงเรียนบ้านนาสาร โดยหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ 11469/24
  • ที่ตั้งโรงเรียน ในตอนแรกยังหาที่ตังโรงเรียนได้ไม่แน่นอน แต่เพื่อให้ทันตามเวลากำหนดเปิดในปีการศึกษา 2494 คณะกรรมการอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยพระมหาบุญมีเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม ตลอดจนชาวบ้านพร้อมใจกันให้ใช้หอฉันของวัดอภัยเขตตาราม เป็นสถานที่ให้การศึกษา แก่นักเรียนชั่วคราว และได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 21วัน
  • เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยอาศัยหอฉันของวัดอภัยเขตตารามเป็นอาคารเรียน มีนายแผ้ว พรหมสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ นางสาวสมจิต เดชะ เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหนังสือแผนกศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1116/2494 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ในวันพิธีเปิด
    นายเจริญ  วิทยศักดิ์  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการเปิดเรียน และนายนอง  ปาณชู นายอำเภอบ้านนาสาร กล่าวในนามข้าราชการพ่อค้า ประชาชนอำเภอบ้านนาสาร หลังจากนั้น นายแผ้ว  พรหมสวัสดิ์ เริ่มทำการสอนเป็นปฐมฤกษ์ เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการเล่าเรียน” 
  • การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีแรกนั้น ดำเนินการตามระเบียบของกรมสามัญศึกษาว่าด้วยการรับนักเรียน พุทธศักราช 2487 โดยคำสั่งของนายนอง  ปาณชู นายอำเภอบ้านนาสาร ได้จัดการไปตามข้อเสนอของ
    นายวิญญ์  ฉวาง ศึกษาธิการอำเภอบ้านนาสาร ได้มีนายแผ้ว  พรหมสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 71 คน รับไว้ได้เพียง 40 คน เป็นนักเรียนชาย 28 คน นักเรียนหญิง 12 คน เริ่มคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2494
  • ที่ตั้งโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาสาร ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งคาเกรียน ในเขตเทศบาลตำบลนาสาร ด้านหน้าติดถนนเหมืองทวด ห่างจากสถานีรถไฟบ้านนาสารประมาณ 1 กิโลเมตร
  • การจัดตั้งอาคารเรียนถาวร ทางการต้องการที่ดินไม่น้อยกว่า 6 ไร่ แต่ด้วยความสามารถของนายวิญญ์  ฉวาง ศึกษาธิการอำเภอบ้านนาสาร และคณะกรรมการอำเภอบ้านนาสาร ช่วยกันจัดหาที่ดินได้ 13 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

       อาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 5 ห้องเรียน ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2495 เวลา 10.40 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพระครูอภัยเขตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกนี้ได้รับเงินงบประมาณสร้างเพียง 180,000 บาท สร้างตามแบบแปลนแผนผังโรงเรียนประจำอำเภอแบบ 2 (2495) ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เงินงบประมาณจำนวนนี้ไม่สามารถจัดสร้างได้ แต่ด้วยการวิ่งเต้นช่วยเหลือของนายวิญญ์ ฉวาง ศึกษาธิการอำเภอบ้านนาสาร และนายเที่ยว  เวียงวีระ กำนันตำบลทุ่งเตา ช่วยจัดหาไม้มาได้ในราคาต่ำ การสร้างจึงสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นราคาตามท้องตลาด อาคารเรียนหลังแรกจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 270,000 บาท

     อาคารเรียนหลังแรกนี้ใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เนื่องจากสถานที่ดินเดิมเป็นป่าไผ่และจอมปลวก จึงต้องใช้แรงครูและนักเรียนช่วยกันถากถางและปรับให้ราบแต่ไม่เรียบร้อยลงได้ คณะผู้ปกครองนักเรียน โดยการนำของ นายสันต์  สกุลแต่ง เสมียนใหญ่ บริษัทไซมิส ตีนซินติเกด ห้วยมุด จัดหาเงินและสร้าง จ้างคนขุดปราบที่ใช้เป็นสนามของโรงเรียนได้ในปี พ.ศ. 2500