ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน
04 มี.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม. 3 , ม. 6
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ O-net ม. ปลาย
25 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561
08 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม. 1- ม. 3
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-net ม. 3
19 ม.ค. 62 ถึง 20 ม.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ม. ปลาย
16 ม.ค. 62 16 มกราคม วันครู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 ม.ค. 62 ถึง 13 ม.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ม. ต้น
12 ม.ค. 62 12 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
08 ม.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 62 งานความสามารถศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและวิชาการของนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดตรัง
https://www.south68.sillapa.net/sm-center/
สพฐ